Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

(Níže uvedené VOB zároveň obsahují zákonné informace o vašich právech podle předpisů o smlouvách uzavíraných na dálku a při elektronickém obchodním styku.)

 

1. Rozsah platnosti

1.1. Pro obchodní vztahy mezi společností Bienen-Varroa-Sound GmbH, jednatel včelařský mistr Rainer Krüger, sídlo Untersteig 3, 88167 Maierhöfen im Allgäu (dále „prodávající“) a zákazníkem (dále „zákazník“) platí výlučně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky ve znění, které je platné v době vystavení objednávky.
1.2. Naše oddělení zákaznických služeb, na které se můžete obracet s dotazy, reklamacemi a stížnostmi, je dostupné v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle +49 (0)8383 9292969-8 a rovněž na e-mailové adrese info@varroa-sound.de.
1.3. Spotřebitelem je ve smyslu těchto VOB každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který v převážné míře nelze přiřadit její obchodní ani samostatné profesní činnosti (§ 13 Spolkového občanského zákoníku).
1.4. Odchylné obchodní podmínky zákazníka se neuznávají, ledaže by prodávající výslovně vyjádřil svůj souhlas s jejich platností.

 

2. Nabídky a popisy plnění

2.1. Zobrazování produktů prostřednictvím online obchodu nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž pouze výzvu k předání objednávky. Popisy plnění, které jsou uvedeny v katalozích a na webových stránkách prodávajícího, nemají povahu ujištění nebo záruky.
2.2. Všechny nabídky jsou platné „do spotřebování zásob“, není-li u produktů uvedeno jinak. Možnost případných omylů zůstává vyhrazena.

 

3. Postup při objednávání a uzavírání smlouvy

3.1. Zákazník si může ze sortimentu prodávajícího nezávisle vybírat produkty a tyto prostřednictvím tlačítka [Přidat do košíku] shromažďovat v takzvaném nákupním košíku. Následně může zákazník při zobrazení obsahu nákupního košíku přistoupit prostřednictvím tlačítka [Pokračovat k pokladně] k uzavření objednávky.
3.2. Prostřednictvím tlačítka [Koupit] předává zákazník závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží obsažené v nákupním košíku. Před odesláním objednávky si zákazník může kdykoli prohlédnout zadané údaje a případně je změnit. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*).
3.3. Prodávající poté zákazníkovi zašle prostřednictvím e-mailu automatické potvrzení přijetí (potvrzení objednávky), ve kterém je zákazníkova objednávka ještě jednou shrnuta a které si zákazník může vytisknout prostřednictvím funkce „Tisk“. Automatické potvrzení přijetí pouze dokládá, že zákazníkova objednávka byla prodávajícímu doručena, a nepředstavuje tedy souhlas s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vycházející z objednávky je považována za uzavřenou teprve tehdy, jestliže prodávající objednaný produkt zákazníkovi do 8 dnů zašle nebo předá, případně jestliže prodávající zákazníkovi do 8 dnů potvrdí vypravení zboží prostřednictvím druhé e-mailové zprávy nebo zasláním faktury.
3.4. Pokud prodávající umožňuje platbu předem, je smlouva považována za uzavřenou poskytnutím platebních údajů a vystavením výzvy k platbě. Není-li platba připsána na účet prodávajícího navzdory splatnosti a opakované výzvě do 10 kalendářních dnů od odeslání potvrzení objednávky, může prodávající odstoupit od smlouvy, následkem čehož se objednávka stane bezpředmětnou a prodávající je zproštěn své povinnosti uskutečnit dodání. Objednávka je pak pokládána za vyřízenou bez dalších následků pro kupujícího i prodávajícího. Doba trvání rezervace sortimentní položky při platbě předem proto činí nejvýše 10 kalendářních dnů.

 

4. Ceny a dopravné

4.1. Všechny ceny, které jsou uváděny na webových stránkách prodávajícího, se rozumějí včetně daně z přidané hodnoty v aktuálně platné zákonné výši.
4.2. Prodávající kromě uvedených cen účtuje také dopravné, které je s dodáním zboží spojeno. Výše dopravného je kupujícímu sdělována v rámci postupu vyřizování jeho objednávky.

 

5. Dodání, dostupnost zboží

5.1. Pokud je sjednána platba předem, dodání zboží se uskutečňuje po připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
5.2. Nejsou-li všechny objednané produkty na skladě, je prodávající oprávněn uskutečnit na své náklady dílčí dodání, pokud je to pro zákazníka přijatelné.
5.3. Nepodaří-li se doručení zboží uskutečnit z viny kupujícího i navzdory trojímu opakovanému pokusu, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Případné uskutečněné platby budou zákazníkovi neprodleně vráceny.
5.4. Není-li objednaný produkt dostupný, protože prodávající jej bez vlastního zavinění neobdržel od svého dodavatele, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě je prodávající povinen neprodleně zákazníka informovat a případně mu navrhnout dodání srovnatelného produktu. Není-li srovnatelný produkt dostupný nebo nepřeje-li si zákazník dodání srovnatelného produktu, prodávající zákazníkovi neprodleně nahradí případná již uskutečněná protiplnění.
5.5. Zákazníci jsou o dodacích dobách a o omezeních dodávek (např. omezení dodávek pouze na určité země) informováni na samostatné informační stránce nebo v rámci příslušného popisu produktu.

 

6. Způsoby platby

6.1. Zákazník si může v rámci postupu objednávání před jeho dokončením vybrat některý ze způsobů platby, které jsou k dispozici. Poučení o způsobech platby, které jsou k dispozici, mohou zákazníci nalézt na samostatné informační stránce.
6.2. Je-li možná platba fakturované částky převodem na účet, musí se tato platba uskutečnit do 30 dnů od obdržení zboží a faktury. U všech ostatních způsobů platby se musí platba předem uskutečňovat bez účtování srážky nebo odpočtu.
6.3. Je-li vyřizováním platby pověřen poskytovatel služeb, který je třetí stranou, např. poskytovatel služby Paypal, platí jeho Všeobecné obchodní podmínky.
6.4. Je-li splatnost platby určena podle kalendáře, ocitá se zákazník v prodlení již zmeškáním určeného termínu. V tomto případě je zákazník povinen uhradit úroky z prodlení v zákonné výši.
6.5. Povinnost zákazníka uhradit úroky z prodlení nevylučuje možnost uplatnění nároku na náhradu škod vzniklých prodlením ze strany prodávajícího.
6.6. Právo na vzájemné započtení náleží zákazníkovi pouze tehdy, jsou-li jeho protinároky stanoveny rozhodnutím, které nabylo právní moci, nebo uznány ze strany prodávajícího. Zadržovací právo může zákazník uplatnit pouze tehdy, pokud jeho nároky vyplývají ze stejného smluvního poměru.

 

7. Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení zůstává dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího.

8. Odpovědnost za vady věci a záruka
8.1. Rozsah ručení se určuje podle zákonných předpisů.
8.2. Záruka vztahující se na zboží dodané prodávajícím je platná pouze tehdy, jestliže toto zboží bylo skutečně předáno. O záručních podmínkách jsou zákazníci informováni před zahájením postupu objednávání.

 

9. Odpovědnost

9.1. Pro odpovědnost prodávajícího za náhradu škody platí následující vyloučení a omezení odpovědnosti, aniž by tím byly dotčeny ostatní zákonné předpoklady pro uplatňování nároků.
9.2. Odpovědnost prodávajícího nepodléhá omezením, pokud příčina způsobené škody spočívá v úmyslném jednání nebo v hrubé nedbalosti.
9.3. Dále je prodávající odpovědný za porušení podstatných povinností následkem nedbalého jednání, kteréžto porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy, nebo za porušení povinností, jejichž splnění je nezbytným předpokladem řádného dosažení účelu smlouvy a jejichž dodržení zákazník v dobré víře očekává. V tomto případě však prodávající ručí pouze za předvídatelné škody, které jsou typické s ohledem na předmět smlouvy. Prodávající nenese odpovědnost za porušení jakýchkoli jiných povinností, než které jsou uvedeny v předcházejících větách, následkem jakkoli závažného nedbalého jednání.
9.4. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí při porušení povinností způsobujícím ohrožení života a zdraví a dále se nevztahují na nedostatky zjištěné po převzetí záruky za vhodnost produktu pro konkrétní účel a na klamavým způsobem zamlčené nedostatky. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škody způsobené výrobkem zůstává nedotčena.
9.5. Je-li odpovědnost prodávajícího vyloučena nebo omezena, platí to i ve vztahu k osobní odpovědnosti jeho zaměstnanců, zástupců a zjednaných poskytovatelů služeb.

 

10. Ukládání textu smlouvy

10.1. Zákazník si může text smlouvy před odesláním objednávky prodávajícímu vytisknout tím, že v posledním kroku objednávání použije tiskovou funkci svého prohlížeče.
10.2. Kromě toho prodávající zasílá zákazníkovi potvrzení objednávky se všemi objednacími údaji na e-mailovou adresu, která byla zákazníkem v objednávce uvedena. Společně s tímto potvrzením objednávky obdrží zákazník také kopii VOB včetně poučení o možnosti odstoupení od smlouvy a informací o dopravném a dodacích a platebních podmínkách. Pokud se zákazník v online obchodě zaregistruje, může si po zobrazení svého profilu prohlížet své dosavadní objednávky. Navíc je ukládán i text smlouvy, který však není na internetu přístupný.

 

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka účelově vázaným způsobem a podle příslušných zákonných ustanovení.
11.2. Osobní údaje poskytované za účelem objednání zboží (jako například jméno, e-mailová adresa, dodací adresa, platební údaje) jsou prodávajícím zpracovávány pouze v rozsahu odpovídajícím vyřizování objednávky a plnění smlouvy. S těmito údaji je nakládáno důvěrným způsobem, který vylučuje jejich předávání třetím osobám, které se nepodílejí na postupu objednávání, dodávání a placení.
11.3. Zákazník má právo vyžádat si bezplatnou informaci o tom, které jeho osobní údaje byly prodávajícím uloženy. Navíc má právo na požadování opravy nesprávných údajů nebo zablokování a smazání svých osobních údajů, pokud tomu nestojí v cestě povinnost prodávajícího tyto údaje uchovávat.
11.4. Další informace o druhu, rozsahu, místě a účelu zjišťování, způsobu zpracování a používání potřebných osobních údajů ze strany prodávajícího naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

12. Místní příslušnost soudu, použitelné právo, smluvní jazyk

12.1. Místem soudní příslušnosti i místem plnění je sídlo prodávajícího, je-li zákazníkem obchodník, právnická osoba podléhající veřejnému právu nebo veřejnoprávní organizace se zvláštním postavením.
12.2. Smluvním jazykem je němčina.

Informace týkající se online urovnávání sporů

Evropská komise poskytne v prvním čtvrtletí 2016 internetovou platformu k online urovnávání sporů (tzv. „platformu OS“). Platforma OS má sloužit jako výchozí místo k mimosoudnímu urovnávání sporů týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z online kupních smluv. Platforma OS je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr