IMPRESUM

Osoba zodpovědná za obsah:
Rainer Krüger

Adresa Bienen Varroa Sound GmbH

Včelařský mistr Rainer Krüger, jednatel
D-88167 Maierhöfen im Allgäu
Untersteig 3

Tel.+49 (0) 8383 9292969-8
Mobil +49 (0) 175 6811333

info@varroa-sound.de

Telefon +49 (0) 8383 9292968
Kontaktní osoba Rainer Krüger
E-mail info@varroa-sound.de

Včetně povinných údajů podle § 5 Zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG), resp. § 55 Státní smlouvy o rozhlase a telekomunikačních médiích (Státní smlouvy o rozhlase) (RStV).

1. Obsah online nabídky

2. Odkazy

3. Autorské právo a známkové právo

4. Ochrana osobních údajů

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

6. Informace týkající se online urovnávání sporů

Evropská komise poskytne v prvním čtvrtletí 2016 internetovou platformu k online urovnávání sporů (tzv. „platformu OS“). Platforma OS má sloužit jako výchozí místo k mimosoudnímu urovnávání sporů týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z online kupních smluv. Platforma OS je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnostní nároky uplatňované vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo duševního rázu a které byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, popř. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k zavinění způsobenému prokazatelně úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na provádění změn částí stránek nebo celkové nabídky bez zvláštního předchozího oznámení a na jejich doplňování, odstraňování nebo jejich dočasné či trvalé zveřejňování.

 

2. Odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hypertextových odkazů“), které se nacházejí mimo rozsah zodpovědnosti autora, by byla zákonná odpovědnost za škody právně účinná pouze v případě, kdyby byl autor s obsahem obeznámen a měl přiměřenou možnost využít technické prostředky k tomu, aby protiprávnímu využívání tohoto obsahu zabránil.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění odkazu nebyl na stránkách, které jsou prostřednictvím tohoto odkazu přístupné, žádný nezákonný obsah. Na aktuální ani budoucí uspořádání, obsah nebo autorství stránek, které jsou přístupné/propojené prostřednictvím umístěných odkazů, nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech stránek přístupných/propojených prostřednictvím umístěných odkazů, které byly po umístění těchto odkazů změněny. Toto konstatování platí pro všechny odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, seznamech e-mailových adres a ve všech dalších formách databází spravovaných autorem, k jejichž obsahu může být povolen externí přístup za účelem zapisování.

Za nezákonné, chybné nebo neúplné položky obsahu a zejména za škody, které vzniknou následkem používání nebo nepoužívání informací předkládaných takovýmto způsobem, ručí výlučně poskytovatel stránek, na které lze přecházet prostřednictvím umístěných odkazů, nikoli tedy osoba, která prostřednictvím těchto odkazů na příslušný zveřejněný obsah pouze upozorňuje.

3. Autorské právo a známkové právo

Autor vynakládá úsilí k tomu, aby ve všech publikacích byla respektována autorská práva k použitým snímkům, grafickým objektům, zvukovým dokumentům, videozáznamům a textům, aby byly používány jím samotným vytvořené snímky, grafické objekty, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty nebo aby byly využívány grafické objekty, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty, které nepodléhají licenci.

Všechny ochranné známky a obchodní značky uváděné v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením aktuálně platného známkového práva a vlastnickým právům příslušných zapsaných držitelů. Na základě pouhého uvedení názvu nelze činit závěr, že ochranná známka není chráněná právy náležejícími třetí straně!

Autorská práva ke zveřejňovaným předmětům, které byly vytvořeny samotným autorem, náležejí výhradně autoru stránek. Rozmnožování nebo využívání takových grafických objektů, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

4. Ochrana osobních údajů

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailových adres, jmen, fyzických adres), uskutečňuje se poskytování těchto údajů ze strany uživatele na výlučně dobrovolném základě. Využívání všech nabízených služeb a uskutečňování plateb za tyto služby je – pokud je to technicky možné a přijatelné – dovoleno také bez uvádění takových údajů, popř. ve spojení s uváděním anonymizovaných údajů nebo pseudonymů.

Využívání kontaktních údajů jako poštovních adres, telefonních a faxových čísel a e-mailových adres, které jsou zveřejňovány v rámci autorské tiráže nebo srovnatelným způsobem, třetími stranami za účelem rozesílání výslovně nevyžádaných informací není dovoleno. Právní kroky vůči rozesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailových zpráv jsou v případě porušení tohoto zákazu výslovně vyhrazeny.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno pokládat za součást internetové nabídky, která obsahuje odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají, nebo pouze částečně odpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají tím zbývající části dokumentu co do svého obsahu a své platnosti nedotčeny.

6. Informace týkající se online urovnávání sporů

Evropská komise poskytne v prvním čtvrtletí 2016 internetovou platformu k online urovnávání sporů (tzv. „platformu OS“). Platforma OS má sloužit jako výchozí místo k mimosoudnímu urovnávání sporů týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z online kupních smluv. Platforma OS je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr