Návod k použití

Návod k použití

Návod k použití

Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte!

Přístroj Varroa-Killer-Sound se musí použít minimálně dvakrát ročně. Ideální doba je od února do poloviny dubna a červenec/srpen.

Důležité: vždy se musí ošetřit všechna včelstva na stanovišti současně (z důvodu hrozby reinfekce).

Přístroj je možné používat také celoročně, i během snůšky a v zimě, ale vždy pouze v časových intervalech od 2 léčebných cyklů až maximálně 40 dnů.

Uvedení do provozu:

POZOR! PŘED uvedením do provozu je nutné dodaný akumulátor nabít 12V nabíječkou pro olověné akumulátory!

PO použití se baterie musí opět plně nabít.
Pokud se akumulátor skladuje déle než 30 dnů, musí se před dalším použitím opět nabít!
Elektronická jednotka musí být při nabíjení akumulátorů odpojená!
Elektronická jednotka je k akumulátoru připevněna dvěma magnetickými pásky.
Při montáži se musí obě ochranné fólie strhnout a jednotka se přilepí na požadované místo na akumulátoru.

Důležité: Před umístěním magnetického pásku na baterii je nutné příslušnou plochu na baterii vyčistit lihem a zbavit tak mastnoty! Magnety pevně přitiskněte, aby se neodlepily!

100% jistotu, že bude reproduktor držet, budete mít pouze v případě, když místo magnetických pásků použijete sekundové lepidlo.

 

Zde máte dvě možnosti:

 

 

Dadant

 

Upevnění z čelní strany pro Dadant nebo Blätterstock.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langstroth

 

Upevnění bočně pro úly Langstroth, Zander atd.

 

 

 

 

Připojte červený kabel ke kladnému a černý kabel k zápornému pólu (plně nabitého) akumulátoru. Asi po jedné minutě začne zelená kontrolka LED v horní části elektronické jednotky blikat. To indikuje správnou funkci elektroniky.

Nyní je možné namontovat elektroniku i s akumulátorem jako jednotku do úlu.

Langstroth

Směr šíření zvuku k místu, kde se nacházejí včely!

Doba trvání aplikace činí 40 dnů. Poté se musí provoz ukončit odpojením obou napájecích kabelů od akumulátoru, jinak hrozí hluboké vybití a v důsledku toho zničení akumulátoru!

Reproduktor musí být umístěn ve vzdálenosti minimálně 2,5–3 cm od rámků. Ideální vzdálenost od rámků je 5–8 cm.

Pokud přístroj není vybaven baterií, musí se upevnit na blok (dřevěný apod.), který zaručuje správnou vzdálenost a pevnost.

U úlů Dadant nebo Blätterstock a u normálních úlů (Zander, Langstroth, Normalmaß atd.) je nutné upevnit ultrazvukový vysílač na bok baterie, reproduktorem dolů!

Přístroj se nainstaluje vystředěně nad místo největší koncentrace včel (s prázdným nástavkem) bez použití fólie a podobně, aby mohl zvuk nerušeně procházet.

Pokud se přístroj použije během snůšky, je možné položit na rámky kovovou mřížku o velikosti ok 3–4 mm, aby se zamezilo zastavění reproduktoru. Mřížka se nesmí zastavět (zarůst).

V případě více než dvou nástavků se účinnost snižuje, protože akustický tlak již neproniká zcela dostatečně do dolního nástavku a dosahuje tak účinnosti 80–90 %, což ale výrazně odebírá nápor Varroa (např. během lesní snůšky).

U úlů Dadant se ultrazvukový vysílač upevní na horní stranu baterie a položí se na rámky reproduktorem směrem dolů tak, aby se mohlo vysoké vnitřní víko umístit obráceně.

U úlů Blätterstöck je upevnění na baterii stejné. Přístroj se umístí dozadu na skříň úlu s nasměrováním zvuku na rámky.

Pro včely je to absolutně snesitelné a bez rušení.

 

Technické údaje:

Provozní napětí: 12V ss.
Odběr proudu: cca 3,5 mA
Příkon: cca 0,05 W
Akustický tlak: cca 90 dB, +/- 20 %
Frekvence: 14,5 kHz, +/- 1 kHz
Teplota okolního prostředí: +10 °C až +40 °C

 

Bezpečnostní pokyny:

Tyto bezpečnostní předpisy je nutné přečíst před uvedením do provozu!

 • Zakoupený elektronický přístroj splňuje ve stavu při nákupu normy DIN EN 60065 nebo DIN EN 60335. Tento přístroj nesmí být vystaven příliš vysokým teplotám (nad 50 °C), přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
 • Výrobce nepřebírá odpovědnost za zranění osob a materiální škody vzniklé v důsledku nesprávného používání výrobku.
 • V případě nedodržení návodu k obsluze zaniká nárok na záruku.
 • V komerčních zařízeních je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro zamezení nehod profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky.

 

Varování:

 • Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu, a to k ničení roztoče Varroa.
 • Pozor! Přístroj používejte pouze s dodaným olověným 12V akumulátorem!
 • Dodržujte pólování přípojného vedení (červená = plus / černá = minus).
 • Připojení k jinému provoznímu napětí není přípustné.
 • Aby se předešlo poškození akumulátoru, musí se bezpodmínečně dbát na to, aby nikdy nedošlo k jeho hlubokému vybití.
 • K nabíjení suchého olověného akumulátoru se musí použít vhodná nabíječka (12 V, min. 10 Ah).
 • Aby bylo nabíjení bezpečné, doporučujeme použít zařízení s bezpečnostním zařízením, které nabíjení přeruší v případě nadměrné teploty, přepólování a zkratu.
 • U citlivých lidí mohou určité frekvence zvuku vyvolat zdravotní potíže (např. bolesti hlavy).
 • V tomto případě použijte přiložené špunty do uší.
 • Uschovejte tento návod k obsluze společně s přístrojem.
 • Doba trvání aplikace 40 dnů s přiloženým akumulátorem. Není k dispozici ochranné vypínání proti hlubokému vybití!
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda elektronika funguje správně (zelená kontrolka LED bliká asi 1 minutu po zapnutí).
 • Technické změny bez předchozího upozornění zůstávají z důvodu neustálého zdokonalování výrobku vyhrazeny.

 

 

Elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Tento výrobek se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem, ale musí se odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektronických zařízení. Toto upozornění najdete na výrobku nebo na návodu k obsluze.

Materiály jsou podle svého označení recyklovatelné. Recyklací starých zařízení významně přispějete k ochraně životního prostředí. Informujte se u vaší obecní správy na příslušné sběrné místo.

 

Výrobce:

Bienen Varroa-Sound GmbH
Rainer Krüger – Mistr včelař  – Untersteig 3 – 88167 Maierhöfen
Telefon. 08383-92 92 968